Wirtualny prosument: narzędzie do walki z ubóstwem energetycznym

30.01.2024r.

Wirtualny prosument? Brzmi futurystycznie, trochę niejasno? Kim jest i w jakim celu został stworzony?

 

Ze względu na obecną sytuację ekonomiczną, gospodarczą oraz geopolityczną na świecie, wiele polskich gmin mierzy się z sytuacją, w której ciężko jest zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańca w zakresie energii. Rynek energii staje wobec trudności wynikających z braku stabilizacji i perspektyw na poprawę sytuacji.

 

Ceny energii są coraz wyższe. Ubóstwo energetyczne, które z definicji jest niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańca za rozsądną cenę, wzrasta. Wynika to z rosnących cen paliw kopalnych, problemu z ich dostępnością i dostawą. Szacuje się, że w 2022 roku około 10% polskich gospodarstw domowych nie było w stanie na czas opłacić rachunków za energię elektryczną czy ciepło.

 

Zjawisko ubóstwa stanowi wyzwanie dla wielu społeczności, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. W ramach Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) rozwija się innowacyjne podejście, które może odgrywać kluczową rolę w łagodzeniu tego problemu – wirtualny prosument. To narzędzie, łączące społeczność lokalną i technologie cyfrowe, oferuje nie tylko efektywne zarządzanie energią, ale także stymuluje lokalne gospodarki i wspiera jednostki znajdujące się w trudnej sytuacji energetycznej.

 

Ubóstwo energetyczne to zjawisko, które dotyka zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich. Mieszkańcy mogą borykać się z trudnościami w dostępie do taniej i zrównoważonej energii. Wysokie rachunki za prąd, niska jakość mieszkań czy brak dostępu do efektywnych źródeł ciepła to tylko niektóre problemy związane z ubóstwem energetycznym.

 

Sposobem na ustabilizowanie zachwianego rynku jest zwiększenie udziału źródeł OZE przy jednoczesnym rozwoju technologii magazynowania energii. Dzięki wirtualnemu prosumentowi wytwarzana energia odnawialna nie będzie musiała być wykorzystana
w miejscu wytwarzania, lecz z powodzeniem dystrybuowana do innych odbiorców.

 

Wirtualny prosument to pojęcie, które łączy dwie kluczowe funkcje: „producenta” (producenci energii, np. posiadacze paneli fotowoltaicznych) i „konsumenta” (konsumentów energii, np. gospodarstwa domowe). W praktyce oznacza to, że jednostki gospodarcze mogą produkować energię i jednocześnie dzielić się nią z lokalną społecznością.

 

Otwiera to zamknięte do tej pory drzwi dla małych i średnich przedsiębiorców, a także dla JST, ponieważ niezależnie od tego gdzie znajduje się instalacja, prosument wirtualny ma mieć możliwość wskazywania różnych punktów odbioru energii.

 

Grupa wirtualnych prosumentów może wspólnie produkować i dzielić się energią, co przekłada się na obniżenie kosztów dla wszystkich uczestników, umożliwiając przy tym rozwój odnawialnych źródeł energii. Mniejsze przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowe, które mogą mieć trudności w pokryciu wysokich kosztów instalacji OZE, zyskują możliwość uczestniczenia w tym modelu. Wirtualny prosument sprzyja rozwojowi lokalnych systemów energetycznych, promując współpracę pomiędzy różnymi podmiotami w ramach jednej społeczności.

 

Wirtualny Prosument może stać się potężnym narzędziem w walce z ubóstwem energetycznym. Poprzez umożliwienie lokalnej społeczności produkowania, dzielenia się i efektywnego zarządzania energią, ten model przyczynia się do obniżenia kosztów energii, podniesienia jakości życia oraz wspierania przedsiębiorczości lokalnej.

 

Wirtualny prosument to innowacyjne narzędzie, które nie tylko przyczynia się do efektywnego zarządzania energią, ale także stymuluje lokalne społeczności w dążeniu do zrównoważonego i dostępnego energetycznie środowiska. W miarę wzrostu świadomości i rozwijania technologii cyfrowych, wirtualny prosument może stać się kluczowym elementem transformacji energetycznej w JST, przynosząc korzyści zarówno środowiskowe, jak i społeczno-ekonomiczne.