Czym jest PPA?

PPA – Power Purchase Agreement – idea długoterminowej współpracy między wytwórcą (OZE, np. farma fotowoltaiczna), a odbiorcą energii elektrycznej.

Fizyczne PPA

• Bezpośrednie połączenie z odbiorcą

• Konieczność bardzo bliskiego położenia geograficznego

• Konieczność uzyskania zgody Prezesa URE na wybudowanie Linii Bezpośredniej

• Umowa dwustronna – wytwórca-odbiorca

• Nie wymaga uzyskania Warunków Przyłączenia, ponieważ instalacja nie wpina się do sieci przesyłowej

Wirtualne PPA

• Połączenie z lokalnym OSD

• Dowolne położenie geograficzne

• Rozliczanie dostarczonej energii za pomocą bilansowania

• Umowa trójstronna – wytwórca-OSD-odbiorca

• Wymaga przeprowadzenia pełnego procesu administracyjnego – również uzyskania Warunków Przyłączenia

Linia bezpośrednia to linia energetyczna łącząca:

• Wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą

• Jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych.

Przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi