Koordynator Klastra

Reprezentuje interesy wszystkich członków klastra i pełni rolę lidera całego klastra zapewniając poprawne funkcjonowanie oraz efektywność działań, w tym w szczególności zbudowanie przejrzystego i efektywnego systemu współpracy wszystkich podmiotów należących do klastra. W początkowej fazie rozwoju klastra, koordynator pełnić będzie rolę animatora procesów wew. i konsolidacyjnych, które doprowadzą do identyfikacji wspólnych interesów wszystkich członków klastra. Na etapie rozwoju i ekspansji klastra koordynator będzie odpowiedzialny za usprawnienie procesów biznesowych w klastrze oraz podniesienie efektywności komunikacji wew. i zew. w kontekście zarządzania jego zasobami. Znając potrzeby oraz możliwości techniczne i organizacyjne poszczególnych członków klastra w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć odpowiedzialny będzie za realizację projektów zgodnie ze strategią rozwoju klastra. Odpowiada za kompleksowe przygotowanie projektów oraz koordynowanie projektami inwestycyjnymi.

Główne zadania Koordynatora Klastra

  • Reprezentowanie Klastra, w tym współpraca z zewnętrznymi jednostkami naukowymi i badawczymi dla zapewnienia innowacyjności technologicznej stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych,
  • Poszukiwanie i organizacja finansowania projektów inwestycyjnych w ramach Klastra, w tym z: RPO WM, POIiŚ, instrumentów dedykowanych ze środków krajowych (np. NFOŚiGW: KAWKA, Bocian, Prosument), banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, oraz innych komercyjnych źródeł finansowania,
  • Obsługa Klastra w zakresie prawnym, finansowym i marketingowym,
  • Obsługa biurowo-administracyjnej Klastra, komunikacja z uczestnikami klastra i petentami,
  • Organizowanie spotkań członków Klastra, w tym moderowanie dyskusji w odniesieniu do kierunków dalszego funkcjonowania klastra (rozwoju), inicjowanie zmian związanych z rozwojem klastra w aspektach technicznych i organizacyjnych oraz opracowywanie propozycji rozwoju oraz wdrażanie zmian,
  • Prowadzenie mediacji pomiędzy Członkami Klastra, oraz wsparcie techniczne i merytoryczne w rozmowach zewnętrznych,
    Organizacja w kraju lub udział w zagranicznych targach, misjach, warsztatach i szkoleniach wspierających rozwój kompetencji członków klastrów,
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń, upowszechnianie wiedzy o OZE, tworzenie warunków dla wdrażania nowych technologii magazynowania energii oraz do wdrażania wypracowanych modeli biznesowych,
  • Inne zadania przewidziane Porozumieniem.